Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenSlužbyBiodegradace, dekontaminace

Biodegradace, dekontaminace

Co je biodegradace?

Biodegradace je proces odbourávání ropného a organického znečištění (NEL a PAU) z kontaminovaných odpadů. Tento proces využívá přírodní bakteriální kmeny, které umožňují přirozený rozklad kontaminantu. Jde o speciální bakterie, které jsou schopny zpracovat nežádoucí organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst.

Celý proces probíhá na biodegradační ploše umístěné v areálu Centra komplexního nakládání s odpady. Tato zatěsněná, odvodněná a řádně zkolaudovaná plocha splňuje veškeré požadavky směrnice EU, národní legislativy a závazné ČSN.

Jak probíhá biodegradace?

 1. Odpovědný technolog na základě chemických a mikrobiologických analýz a dalších údajů stanoví přesný postup procesu pro daný odpad na biodegradační ploše.
 2. Příprava bakteriální suspenze (inokulum) probíhá v mikrobiologických laboratořích speciální akreditované společnosti, a to patentovaným několikafázovým řízeným procesem.
 3. Odpady se udržují ve vlhkém stavu kropením dle potřeby. Přísun vzdušného kyslíku potřebného k činnosti bakterií je zajišťován přeoráváním, kypřením a přehazováním materiálu na biodegradační ploše vhodnou mechanizací. Intervaly provzdušňování závisí na rychlosti spotřeby kyslíku bakteriemi.
 4. Vlastní proces na biodegradační ploše je průběžně monitorován chemickými a mikrobiologickými analýzami. Na základě výsledků těchto analýz technolog určí další postup.
 5. Jakmile koncentrace kontaminujících látek klesnou pod zákonem stanovené hodnoty, považuje se proces za ukončený.
 6. Materiál se z plochy sejme a odveze k dalšímu využití či ke konečnému uložení.
 7. Před vyvezením je materiál ještě jednou podroben závěrečnému vzorkování.

Dekontaminovaný odpad může být použit jako materiál na technické zabezpečení skládky nebo při rekultivaci. Zemina po biodegradaci může být také využívána na zpětný závoz sanované lokality (pokud to umožní schválený postup prací).

Postup při přijímání odpadů určených k biodegradaci

Veškeré kontaminované odpady musí být kromě všech standardních evidenčních dokladů, které určují vyhlášky k zákonu o odpadu, opatřeny také kompletními protokoly analýz včetně odběru vzorků.

Standardní evidenční doklady: 

K biodegradaci jsou podle vyhlášky MŽP přijímány:

 • zeminy, stavební sutě a kaly znečištěné ropnými a organickými polutanty,
 • odpady z dlouhodobě znečištěných míst, z havarijních úniků a různých typů zařízení (gravitační odlučovače, lapoly, sedimentační nádrže, kalová pole atd.),
 • kaly kontaminované ropnými látkami z usazovacích nádrží mycích ramp,
 • kaly z čistíren - oddělujících ropné olejovité složky od odpadních vod nebo rozbíjejících stabilní emulze (při mytí aut atd.),
 • kaly z odmašťoven průmyslových závodů,
 • kaly ze skladišť ropných látek,
 • kaly vznikající při manipulaci s ropnými látkami, při čistění ploch, podlah, kanálů a nádrží, které přicházejí do styku s ropnými látkami.

Kaly kontaminované ropnými látkami jsou na biodegradační plochu přijímány pouze v rypném stavu. Kontaminované stavební sutě a betony mají charakter úlomků nasáklých ropnými resp. dehtovými látkami.

Marius Pedersen používá standardizovaný seznam odpadů pro všechny biodegradační plochy. Informace o seznamu přijímaných odpadů v konkrétním zařízení obdržíte na jednotlivých provozovnách.

Celý postup biodegradace je schválen příslušnými orgány státní správy na úseku ochrany životního prostředí.  

Fotogalerie


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.