Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenSlužbySolidifikace, stabilizace odpadů

Solidifikace, stabilizace odpadů

Co je solidifikace/stabilizace odpadů?

Princip solidifikace/stabilizace odpadů je založen na smíchání odpadů s vhodnými pojivy a plnivy tak, aby byly žádoucím způsobem upraveny jejich fyzikální a chemické vlastnosti.

Cílem tohoto procesu je změnit vlastnosti odpadu tak, aby splnily požadavky pro uložení na skládky.

Úprava odpadů solidifikací/stabilizací probíhá podle tzv. inženýrsko-technologických postupů (ITP), vypracovaných nezávislým, odborně způsobilým pracovištěm (např. akreditovanou laboratoří).

Solidifikace/stabilizace může být prováděna v případech, kdy:

 • odpad nesplňuje podmínky pro uložení na danou skupinu skládky ve vztahu k třídě vyluhovatelnosti,
 • odpad je kapalný nebo sedimentací uvolňuje kapalnou fázi,
 • chemické složení odpadu (např. obsah TK, NEL…) je nepříznivé ve vztahu k možnému ovlivnění kvality průsakových vod,
 • odpad je prašný nebo silně zapáchající a může způsobit překročení stanovených emisních limitů,
 • uložením odpadu na skládku bez úpravy by mohlo dojít k nežádoucí reakci s odpady již zapracovanými do aktivní vrstvy skládkového tělesa.

Jaká pojiva a plniva se při solidifikací/stabilizací používají?

Jde o materiály, které mají schopnost vázat upravovaný odpad do pevné matrice. Kontaminanty jsou tímto způsobem fixovány, aby nemohly přecházet do dalších složek životního prostředí. Jedná se o:

 • cement,
 • popílek,
 • hydraulické vápno,
 • vápenný hydrát.

Hydraulické vápno se také používá ke zpracování organicky znečistěných odpadů (ropné látky, PCB), kdy při reakci dochází k enkapsulaci organických kontaminantů v systému jemné práškovité disperze s velkým specifickým povrchem. Takto upravený odpad má laboratorně i provozně ověřenou dlouhodobou stabilitu.

Jako pojivo využíváme také řadu odpadů na bázi vápenných sloučenin. Plnivy jsou rovněž některé druhy odpadů, např. energetický popílek, škvára, strusky, inertní zeminy, odpadní celulóza atd.

Jak solidifikace/stabilizace probíhá na solidifikační ploše?

 1. V případě, že dodávaný odpad odpovídá předaným dokladům kvality, je zvážen a zaevidován.
 2. Odpad je následně vyložen na izolované ploše a jsou k němu přimíchána pojiva a plniva, případně záměsová voda, vše v poměrech dle příslušného ITP.
 3. Pokud je odpad prašný, lze pro snížení emisí při výsypu použít tzv. „rukáv“.
 4. Směs je pak pomocí hydraulického ramene důkladně promíchána až do dosažení dostatečné homogenity.
 5. Následně se vytvořená reakční směs uloží na určené místo na skládce, kde poté probíhá tuhnutí (zrání) upraveného odpadu do konečného stavu.

 Jak se nakládá s výsledným produktem solidifikace/stabilizace?

 Výsledné produkty úpravy (upravené odpady včetně pojiv a plniv) jsou podle svých skutečných vlastností zařazeny do kategorií (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů):

 • 19 03 04*   Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
 • 19 03 05    Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
 • 19 03 06*   Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
 • 19 03 07    Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

Kategorie solidifikátu/stabilizátu (ostatní x nebezpečný) je vždy určena podle kategorií odpadů, které budou upravovány.

Přeřadit upravený odpad z kategorie „N“ do kategorie „O“ je možné výhradně cestou odborného posouzení všech jeho nebezpečných vlastností a po vystavení Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností k tomu pověřenou osobou.

V případě, že solidifikované/stabilizované odpady jsou odstraňovány uložením na skládku, je podle zákona o odpadech celkové množství uloženého solidifikátu/stabilizátu zpoplatněno.

Seznam odpadů přijímaných na solidifikační plochu

Marius Pedersen používá standardizovaný seznam odpadů pro všechny solidifikační plochy. Informace o seznamu přijímaných odpadů na konkrétní zařízení obdržíte na jednotlivých provozovnách.

Pro příjem odpadů je nutné dodržet deklarativní údaje k přijímanému odpadu a předložit potřebné dokumenty.

Fotogalerie


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.