Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaVíte, že...Víte, jak řeší odpadové hospodářství legislativa?

Víte, jak řeší odpadové hospodářství legislativa?

Oblast nakládání s odpady legislativně určuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a k němu existuje řada prováděcích předpisů.

Kompletní znění zákona o odpadech si můžete stáhnout z webu Ministerstva životního prostředí.

Co upravuje zákon o odpadech?

 • Povinnosti původců odpadů (občanů, obcí, měst, firem).
 • Povinnosti osob, které odpady sbírají, převážejí, upravují je, využívají je a odstraňují je.
 • Povinnosti státní správy a samosprávy.
 • Sankce a poplatky.

Co je podle zákona odpad?

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé z následujících skupin odpadů:

 • zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované,
 • výrobky, které neodpovídají požadované jakosti,
 • výrobky s prošlou lhůtou spotřeby,
 • použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány,
 • materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.),
 • nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.),
 • látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.),
 • zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.),
 • zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.),
 • zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.),
 • odpad z těžby a zpracování nerostných surovin (např. odpad z důlní těžby, kaly z těžby ropy),
 • znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.),
 • jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem,
 • výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.),
 • znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy,
 • jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin.

Jaké jsou základní povinnosti každého původce odpadů?

 • Předcházet vzniku odpadů.
 • Odpady zařazovat podle katalogu odpadů.
 • Odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí do vlastnictví.
 • Ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů.
 • Odpady shromažďovat odděleně.
 • Vést evidenci odpadů.
 • Platit poplatky stanovené zákonem za ukládání odpadů na skládkách.

Kdo přebírá povinnosti spojené s likvidací odpadů produkovaných občany?

U odpadů produkovaných občany přebírá veškeré povinnosti obec. Obec se řídí obecně závaznou vyhláškou, která určuje systém nakládání s odpady.

Specifické odpady

Pro některé specifické odpady platí samostatné předpisy, například pro odpady z obalů platí zákon o obalech.

Samostatnou vyhláškou se řídí také aplikace kalů z čistíren odpadních vod na zemědělskou půdu a stejně tak nakládání s bioodpady.


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.