Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

MP Klášterec nad Ohří › Dostupné služby

 • Komunální odpad - svoz, sběr

  Spolehlivý sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu patří mezi stěžejní služby, které poskytují provozovny a dceřiné společnosti Marius Pedersen a.s. v rámci celé České republiky. Jde o...

 • Tříděný odpad - svoz, sběr, druhotné suroviny

  V rámci společnosti Marius Pedersen a.s. a našich dceřiných společností provozujeme komplexní systém sběru, svozu a úpravy separovaných komunálních odpadů. Zákazníkům poskytujeme barevně odlišené a...

 • Odvoz suti, velkoobjemové kontejnery, pneumatiky, nebezpečný odpad

  Naše kontejnerové systémy jsou ideální pro sběr: velkoobjemových odpadů, stavebních sutí, druhotných surovin, průmyslových odpadů, nebezpečných odpadů, kalů, odpadů z obchodních domů, odpadů ze...

 • Nebezpečný odpad - svoz

  Více než 20 let provozujeme pro občany v obcích i městech mobilní svoz různých druhů odpadů. V rámci mobilního svozu obsluha přebírá od občanů všechny druhy odpadů: velkoobjemové odpady, nebezpečné...

 • Bioodpad - svoz, sběr

  Novým a pozitivním trendem v oblasti separování odpadů je sběr bioodpadu od občanů. Tento trend podporujeme a neustále rozšiřujeme počet sběrných nádob a míst. Při volbě vhodných nádob a stanovení...

 • Gastroodpad - svoz, sběr

  V rámci našich služeb v oblasti nakládání s odpady nabízíme profesionálním stravovnám a gastroprovozům sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů z výroby pokrmů. Pro uskladnění odpadů pronajímáme...

 • Tekutý, kapalný odpad - svoz, sběr

  Svoz kapalných odpadů je prováděn dvěma způsoby: 1.     Odváží se speciálními cisternovými vozy, které jsou vybaveny vlastním sacím zařízením (vývěva). Tato vozidla jsou schválena pro přepravu: odpadů...

 • Svoz odpadkových košů

  Služba sběru a svozu odpadu z odpadkových košů je primárně určena pro města a obce. Lze ji však využít i v rámci rozlehlých průmyslových areálů, obchodních zón nebo nemocničních areálů. Před dodáním...

 • Zdravotnický odpad - svoz, sběr

  Marius Pedersen Group poskytuje zdravotnickým zařízením komplexní servis týkající se likvidace zdravotnických odpadů. V této oblasti klademe velký důraz na dodržování platné legislativy, bezpečnost a...

 • Kovové odpady - sběr

  Pro sběr kovových odpadů větších rozměrů používáme velkoobjemové kontejnery o objemech od 15 do 40 m3. Jedná se především o vratové kontejnery, které umožňují snadnější nakládku kovového odpadu do...

 • Elektroodpad, elektrošrot, eez

  Elektrotechnický a elektronický odpad (EEZ) je stále častěji využíván k další recyklaci a díky současné legislativě se snižuje množství elektroodpadu, které není využito. Elektrošrot obsahuje: barevné...

 • Dřevěný odpad - recyklace

  Marius Pedersen recykluje vybrané dřevěné odpady nebo je využívá jako zdroj pro výrobu paliva. Co je „mrtvé“ dřevo? K recyklaci zejména v nábytkářském průmyslu přijímáme tzv. mrtvé dřevo. Jedná se o:...

 • Stavební odpad - recyklace

  Stavební odpad v našich zařízeních třídíme podle druhu a kvality. Při nasbírání dostatečného množství je materiál jednorázově rozdrcen a roztříděn za pomoci plně autonomní mobilní jednotky. Výsledným...

 • Plasty - recyklace

  Průmyslové podniky produkují poměrně velké množství plastového odpadu, který lze použít k recyklaci. Pokud to provoz klienta umožňuje, sbíráme plastový odpad přímo v místech vzniku. Jde o odpad...

 • Likvidace autovraků

  K tomu, aby mohl být autovrak přijat k likvidaci, musí splňovat tyto podmínky: podstatné části autovraku musí být kompletní, karoserie musí obsahovat identifikační číslo VIN, motor musí mít...

 • Černé skládky - odstranění

  Díky fungujícímu systému svozu komunálních odpadů se počet černých skládek postupně snižuje, přesto stále existují lidé nebo firmy, kteří odpady vyhazují na nelegální skládky. Takové jednání je...

 • Sběrné dvory - provoz

  Sběrné dvory slouží ke shromažďování různých typů odpadů před jejich dalším zpracováním či odstraněním. Sběrné dvory přebírají od občanů i firem odpad, který není vhodné vhazovat do běžných...

 • Ekologické zátěže - sanace

  Za staré ekologické zátěže lze považovat masivně poškozená území v důsledku průmyslové výroby před rokem 1990. Svůj podíl na vzniku těchto lokalit měl i veřejný sektor a chybné nasměrování...

 • Ekologická havarijní služba

  Havarijní služba 24 hodin denně! Společnost Marius Pedersen a.s. poskytuje nepřetržitou havarijní službu, která zajišťuje sanační zásah v případě ekologické havárie. Ekologické havárie se mohou stát...

 • Systémy komplexního nakládání s odpady

  Systém komplexního nakládání s odpady je určen především větším společnostem, které díky této službě šetří finanční prostředky i čas svých zaměstnanců. Systém komplexního nakládání s odpady totiž řeší...

 • Životní prostředí a chemické látky - poradenství a legislativní servis

  Společnost Marius Pedersen a.s. poskytuje svým zákazníkům v rámci komplexních služeb poradenskou, konzultační a expertní činnost ve všech oblastech životního prostředí. Naše služby jsou zaměřeny na...

 • Druhotné suroviny - výkup, prodej

  Výkup papíru Zajišťujeme výkup papíru ve sběrnách od občanů i komerčních subjektů. Jedná se o: staré noviny, časopisy, lepenku, kancelářský papír, skartaci. Tyto suroviny mohou být dodávány ve směsi...

 • Údržba komunikací - zimní, letní

  Údržbu komunikací upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí Vyhlášky 104/1997 Sb. V tomto zákoně je určena povinnost správce komunikace zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti....

 • Opravy komunikací

  Opravy a udržování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací patří ke službám, s nimiž má Marius Pedersen bohaté zkušenosti. Jedná se především o: opravy a údržbu vozovek (včetně...

 • Veřejné osvětlení, světelná signalizace - údržba

  Veřejné osvětlení plní více funkcí, z nichž každá má svá specifika: zajištění bezpečnosti dopravy, osob a majetku - osvětlení pozemních komunikací zkrášlení mest a obcí, osvětlení významných objektů -...

 • Mobiliář - údržba

  Údržbou mobiliáře se rozumí údržba laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, pergol, hracích prvků dětských hřišť a dalšího mobiliáře na území města, obce či areálu firmy. Tato služba zahrnuje...

 • Facility Management

  Facility Management je souborem širokého spektra podpůrných služeb, které nejsou součástí předmětu podnikání zákazníka, ale pomáhají mu v plynulosti výroby a provozu. Činnost, kterou pro naše klienty...

 • Sběrné nádoby a obaly - prodej

  Všem zákazníkům dodáváme široký sortiment sběrných nádob. Nabízíme různé typy nádob pro sběr komunálních odpadů včetně separovaného odpadu (plast, sklo, papír) a bioodpadu. Stejně tak nabízíme nádoby...


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.